Baby Pink & Flowers


Inšpirácia - je vec, ktorú každý potrebuje k tomu, aby mohol/la posunúť ďalej, pokračovať svoju cestu lepšie a aby mal možnosť na to, aby rozvíjala ako samotný človek a aj v oblasti vlastnej kariére.
Môžme mať hocijakú profesiu každý z nás je ochotný stratiť svoju motiváciu aj keď vykonáva svoj "dream job". Niekedy je to len krátky príležitosť, v inom prípade zvíťaziť nad tými prekážkami ani nie je také jednoduché. Ako príklad zoberme nás blogerov/copywrighterov/básnikov/spisovateľov. 

Naša práca väčšinou sa skladá z toho, že nájdeme tú vhodnú myšlienku z čoho bude naša aktuálna téma. Na tú téma pomocou slov a viet zostavujeme článok, ktorý obsahuje kúsok nášho srdca. Tak sa stane, že väčšinou z tých strán ľahko dozviete našu aktuálnu duševnú situáciu, náladu a vlastne všetko, čo je spojené s nami. Občas tie riadky obsahujú aj naše najväčšie tajomstvá v skrytej podobe, takže keď čítate medzi riadkami otvorenými očami môžete o nás dozvedieť viac než by ste mysleli, že vydáme pre publikum. Avšak aj my sme len jednoduchí smrteľní tvory a sme tiež ochotný stratiť naše podnety a príde tzv. wrighter´s block, ktorý je nočnou morou pre nás. Keď tie dobré nápady sa nenarodia v našej hlave treba ich hľadať inde. Často počujeme, že je to jednoducho podvod v horšom prípade aj krádež. Tak rozmýšľajme! Hľadať inšpiráciu nie je hriech, len sa snažíme preskočiť ten blok, avšak metóda, ktorú používame je oveľa dôležitejšia. Nie je vždy najlepšou formou, keď novinky čerpáme od iných, lebo s myšlienkami iných nikdy nebudeme originálny a nebudeme sebou. 

Náš život je dostatočne zaujímavý a stále prináša novinky, tak choďme na to! Čerpajme námety odtiaľ a ukážme radšej seba namiesto klamstiev. Takým spôsobom bez blokov a prekážok budeme jedinečný, lebo nikto iný nežije ani podobným spôsobom. 
♥♥♥

Inspiration - is a thing, that everybody needs to move on , to continue their journey in a better way and to have the opportunity to grow as a person and in his/her own career too. We can have any kind of profession. Each of us is able to lose his/her motivation even he/she´s doing the dream job kind of thing. Sometimes is just a short time interval, but in the another case we could have difficulties in this bottle against our blocks. As an example let´s take bloggers/copywrighters/peots/wrighters.

Our work mostly consist of finding the right idea, what would be our current topic. Around this topic, using words in sentences, we make an article, that even includes a piee from our heart. So the "magic" happens like this and because of this you´re able to see our current mental situation, mood and basicly everything about us. Sometimes these lines contain our biggest secrets in hidden forms, so when you read between these lines with open eyes you can learn more about us, than you would ever think. However, we´re also simple human beings and we´re also able to to lose motivation. This is the situation, that we call wrighter´s block and this is our biggest nightmare ever. When those great ideas aren´t born in your head you have to look for them somewhere else. We often hear, that is cheat or in the worst case theft. So think! Finding inspiration is not a crime, we just try to skip that block, but the method we use in these cases is much more important. It´s not always the best way to get ideas from others, because with their ideas we won´t be original and ourselves. 


Our life is interesting enough and brigns us new situations to write about, so let´s go for it! Let´s get some ideas out here and let´s show ourselves in place of lies. In this way we´ll be unique without blocks, because no one else lives in a similar way. 


LOOK OF THE DAY:
top - Tezenis
shirt - Pull&Bear
jeans-Bershka
shoes - CCC
earrings- Claire´s
necklance - Forever 21 
bracelet- Forever 21

Komentáre

Obľúbené príspevky