Happiness All AroundMám za sebou desať strašne hektických, ale úžasných mesiacov. Bolo to obdobie môjho života, keď som bola najvystresovanejšia. Ale viete čo? Nakoniec všetko stál za to a neľutujem nič! Som skutočne šťastná a plná energie, ktoré som čerpala počas tej malej prestávky aj s blogom. Okrem toho, že prázdniny začali nemám viac voľného času, lebo tie prvé "chillové" dni, ktoré už máme za sebou boli plné povinnosťami. 

Ako stále spomíname spomienky vracajú radosť aj smútok. Jedno slovo, deväť písmen a keď ho počujeme, každému pripomína niečo iné. Spomienky symbolizujú každú sekundu, zážitok a emóciu, ktorú som cítila, cítim a ešte len budem cítiť počas svojho života. Úspechy, pády, rozchody, bolesť, láska a šťastie sú súčasťou tohto väčšieho celku, na ktorý sú po ich konci budem pamätať horkosladko – mojou najobľúbenejšou príchuťou. Avšak horká časť minulých 40 týždňov nikdy nebudem vnímať dôležitou súčasťou, lebo z tejto doby chcem pamätať len na dobré. Áno, začiatok bol ťažký ako vždy, ale zakončenie by nemohlo byť viac rozprávkové. Môj nový titul "Študentka Roka 2016/2017" bolo čakaným/nečakaným prekvapením z ktorého som najšťastnejšia. Pomaly, ale isto sa zvyknem aj na tú  moju novú " prezývku. Po prvom "šoke" minimálne hodinku pozerala som na pamätný list, ale dnes už som si istá v tom, že je to skutočne moje. S radosťou zatváram tú kapitolu, lebo viem, že mám ďalšiu navždy zachovanú spomienku, ktorá ma bude aj naďalej motivovať a pomáhať ma v tom, aby som stále bola mojou najlepšou možnou verziou. 

Keby ste začali analizovať fotky asi najprv by ste mali myšlienku ako veľmi som zmenila počas tých minulých mesiacoch. Ako ďalej tým viac rozosmiaté fotky dostanete namiesto tých u mňa už ikonických "trošku usmievam, ale môj výraz je aj tak trošku vážny". Cítim sa lepšie a experimentujem viac ako kedy predtým. Namiesto tých "starých" jednoduchých a viac menej jednofarebných outfitov aj teraz máte možnosť vidieť tú pestrofarebnosť, ktorý ma v poslednej dobe charakterizuje. Opäť som späť k tým krátkym vlasom a som s nimi viac než spokojná. No a k tomu je ešte treba dodať aj nový závislosť, ktorý mám voči Soft Matt Lip Creams. Ešte je dobré, že už máme aj viacej NYX obchodov na Slovensku, kde vďaka mojej závislosti môžem nechať stovky :D .
A tak nejak vyzerá, keď bloggerka po dvoch týždňoch je späť k tomu čo robí najradšej a konečne môže venovať blogu, a tak sa vznikajú tie moc dlhé príspevky, ktoré asi nikto nečítal až do konca. Keď náhodou áno, tak som rada a vidíme sa čoskoro! ☺

♥♥♥
I´ve had ten terribly hectic, but amazing moths. It was that pertiod of my life, when I was the most stressed out. But you know what? After all, everything was worth it and I don´t regret anything. I´m really happy and full of energy, that I got during my little break even with my blog. Even if we have holidays I didn´t have more free time, because the first "chill" kind of days were filled with programs. 

As we still say memories return joy and sadness. One world, eight letter, and when we hear it, it return many different kind of things for us. Memories symbolize every second, every experience and every emotion I felt, feel and I´ll feel during the rest of my life. Successes, falls, breaks, pain, love and happiness are part of this bigger thing, which at the end I will remember bittersweet - my favorite flavor. However, I´ll never look at the bitter part of this story as an important piece, because from this time I only want to remember for the good moments. Yes, the beginning was hard, as usual, but at the end I couldn´t get any better fairy tale. My new title " Student of the Year 2016/2017" expected/unexpected suprise and thanks to this I´m the happiest. Slowly, but surely I also get used to my new "nickname". After the first "shock" for at least an hour I looked at the memorial I´ve got, but today I´m sure that it´s really mine. I end this chapter happily, because I know, that I´ve got another amazing memorie for the rest of my life and it will motivate me and help me to be possibly the best version of me. 

If you´d start to analyze the photo above first you would think how much I´ve changed over the past few moths. How the time passed you´ve got more happy kind of pictures in place of the ones, which were already iconic for me "a little smile, but I still look serious". I feel better and I experiment more than anytime before. Instead of those "old" simple and plane outfits without colors, you can see now multicolored ones, which been recently typical for me. I´m back to my short hair agin and I´m more than satisfied with them. Well, there is still a new addiction I have to Soft Matt Lip Creams. It´s good, that we now have more NYX shops here in Slovakia, where I can leave hundreads thanks to my addiction :D.
So, it looks like this, when a blogger finally can get back into blogging after two weeks without her life/job. This is how these long post are born and probably nobody reads them ´till the end. If you may got here I´m happy and see you soon agin! ☺
LOOK OF THE DAY:
dress- Mohito
shoes- H&M
earrings- Forever 21
Soft Matt Lip Cream - NYX (02- Stockholm)

Komentáre

Obľúbené príspevky