Personal SKY


Často počujeme klišé frazeologizmus, že " Mýliť sa je ľudské". Keď rozmýšľame nad významom čoskoro prídeme na to, že nie je to len obyčajná prázdná fráza, ale nosič skutočného životného ponaučenia, význam ktorého nevnímame až kým nenastane určitá udalosť v našom živote. Tú vetu nikdy nepočuli sme od mladých kamarátov, ale najmä od skúsených starších príbuzných, ktorí už mali nejakú minulosť s prekážkami. 
Sem-tam počas našej cesty urobíme chyby. Niektoré sú menšie, ktoré často ani nevšímame, no tie veľké väčšinou ovplyvňujú náš život či budúcnosť. Tie "obrovské" omyly nikdy nebudeme vedieť zmeniť, budú nás trápiť príliš dlho. Môže sa stať aj to, že sme boli tzv. obete vo vine niekoho iného, no ale tá druhá strana nemá dostatočne vyvinutú sebakritiku či svedomie a nakoniec keď si pozrieme do zrkadla vidíme seba ako páchateľa zla, lebo my sme boli tí, ktorí sme verili vo klamstvách druhej strany a tým je to naša vina. 
NIE!
Sme len obyčajné smrteľné bytosti, ktoré často sa snažia vidieť len dobrú stranu aj tých najhorších ľudí a práve to je naša jediná a najväčšia chyba. 
Pár týždňov dozadu som bola plná plánmi a očakávaniami. Uplynuli tie dni a všetko bolo tak, ako by malo byť a vyzeralo to aj príliš cukríkovo a raz v živote stala som tam pozitívne naladená, lebo myslela som, že môžem dostať všetko naraz. Nie, v tom istom čase môžte byť šťastní len v jednom smere, lebo nikto nemôže mať všetko naraz.
Počas tohto príbehu nemala som niekoľko bodov na liste nedostatkov tak ako som to myslela vo prvých chvíľach, mala som len jednu, ale obrovskú chybu a tou bola moja dôverčivosť! 
♥♥♥

We often hear the clisé phraseology "Making mistakes ispart of the human life". When we think about the importance we pretty soon get to know, that it´s not just a simple emty phrase, but a carrier of a real life lesson, but the meaning we do not perceive until a certain life event. We never heard this sentence from young friends, rather from older family members, who already have past filled with blocks. 
Sometimes during our way we make mistakes. Some of them is so tiny, like we didn´t even notice them, but there are also the big ones and those truly affect our life and future. These "huge" mistakes  we can´t change, they´ll bother us fot too long. It can also happen, that we ´re only the victims in someone else´s crime, but the other side doesn´t have a sufficiently developed self - criticism or conscience and at the end, when we look at the mirror we see ourselves as perpetrator of the "crime" , because we were the ones, who believed in the lies of the other side of the story and because of this it´s our fault. 
NO!
We are just ordinary mortal beings, who oftern try to see only the good things even in the worse people and this is our only and biggest mistake!
A few weeks ago I was full of plans and expectations. Those days have passed and everything, how I wanted to be and it looked even too sweet and once in my life I felt like I can get all at the same time. No, at the sam etime you can only be happy in one direction, because no one can get all in one. 
During this story I didn´t have a few points on the list of my mistakes as I though at the beginning, I´ve had only one huge mistake: my gullibility.Big thanks for the lovely photos to Rita from https://www.instagram.com/randbsphotos/

LOOK OF THE DAY:
top - Zara
skirt - Pull&Bear
bag- Stradivarius
shoes-Deichmann
earrings- H&M

Komentáre

Obľúbené príspevky