Perfect Places

 

Sú mestá, ktoré úplne neočakávane a neplánovane nejak obľúbite. Ani sami netušíte ako sa to stalo, ale vyvíjala tá spojka, ktorá ostane asi navždy. Možno, že je to kvôli známym, priateľskej atmosfére alebo zážitkoch. 
Asi neprezradím žiadnu novinku, keď poviem, že Budapešť nikdy nebola mojou srdcovkou, avšak ako viete tento výkaz dlhodobo zmenilo v marci. Ďalšou už spomínanou frázou bude, že odkedy som bola späť na Slovensku ten krásny a milý nostalgický pocit našiel miesto pre seba v mojej srdci. 
Niekedy koncom apríla prišla nepríjemná novinka, keďže naše pôvodné letné plány (prekrásny Rým) sme museli vymeniť kvôli určitým problémom a záležitostiam. Druhý v prípade tretí júlový týždeň bol celkom blízko a nezostalo nám až toľko možností na výber. Ako plan B rozhodli sme pri tom, že vyskúšame môj sprievodcovský talent a spravíme päťdňový oddych v Budapešti. 
Návrat niekam, čo raz v živote už nazývali ste ako domov (hoci boli to len dve, ale naozaj intenzívne týždne, kvôli čomu táto fráza je skutočnosťou) je vždy zaujímavý. Máte obľúbené miestá, kaviarne, reštaurácie, ale nejak všetko vyzerá inak. Nemáte taký istý pocit, už tu nebývate, ale naraz máte všetky tie krásne (v tom momente aj tie škaredé sú peknými) spomienky, všetky vaše už skryté tajomstvá prídu najavo a naraz budete pamätať na všetko. 
Ak by ste ma pýtali teraz, keď mám za sebou ďalší nezabudnuteľný týždeň v "nesmrteľnom" meste aké mám pocity odpoveď by znelo tak nejak: cítim sa zmiešane. Nemáte to vnímať negatívne, ale radšej pozerajte na to podobným okom ako ja. Často spomínam, že v živote tie najkrajšie chvíle sú väčšinou horko-sladké. Radosť a šťastie je vždy zmiešané s určitým množstvom sklamania a nájdete tam aj kúsky nedostatku. 
Avšak uplynutím času všetko sa stane lepším a práve preto poviem vždy, že to horko-sladké je môj najobľúbenejší príchuť. 
Čo sa týka personálnej v prípade emocionálnej strany výletu už dozvedeli ste nejaké veci aj teraz, a minule o tom aké bolo tam byť obyvateľom, ale keď teraz začnem rozmýšľať nikdy neprezradila som moje najobľúbenejšie časti mestá. Avšak teraz na tom zmeníme veľmi rýchlo. Teraz však nečakajte, že budem hovoriť ako recepčná, avšak keby chceli by ste aj nejaký "profesionálny" sightseeing článok dajte mi vedieť a dostanete aj také, budú to čisto moje pocity. 

Citadel ( po maďarsky Citadella) je pre mňa jednoznačne najkrajšou časťou celého mesta. Výhľad je nenapodobiteľný aj keď to navštívite cez deň, ale keď hľadáte skutočnú nebeskú krásu tak čakajte kým sa zotmieva, lebo dostanete niečo špeciálne. Keď ste po návšteve určite nevynechajte ani prechádzku v osvetlenom meste cez Elizabeth Bridge so smerom na Váci Street. V tom čase už nenájdete žiadne otvorené obchody, ale môžete mať peknú romantickú večeru alebo dajte nejaký chutný drink. 

Vajdahunyad Castle (po maďarsky Vajdahunyadvár) - rozmýšľate už dlhšie kde vznikla fotka, ktorú momentálne používam na blogu pre design? Práve tu počas večernej prechádzky. Nájdete to spoza námestia Heroes Square (Hősök tere) v strede parku Városliget. Je to miesto, kde môžete aspoň na chvíľku odreagovať z mesta, ktorý je preplnené s turistami. Ak vyberiete aj to ako vašu destináciu určite neoľutujete. 

Keďže rozhodla som ukázať moju top trojku, posledná destinácia musí byť Andrássy Avenue (po maďarsky Andrássy út) je to vlastne nákupné miesto pre milovníkov designerských oblečení, ale aj o to viac. Nájdete tam prekrásnu Štátnu operu a keď pokračujete tým smerom ľahko dostanete aj k St. Stephan´s Basilika (Szent István Bazilika). Je to ďalšie jedinečné miesto, ktoré nebude úplne plné s ľuďmi avšak nosí v sebe nejaké čaro.
Ako som spomínala a ako aj vidíte nedostali ste žiadny sprievodcovský kódex, ale radšej nápady. Sú to miestá, časti mesta, ktoré nejak majú špeciálne miesto v mojej srdci. Ak náhodou ste niekde v okolí určite ich navštívte a možno sa zamilujete aj vy!

♥♥♥

There are some cities, that we somehow unplanned and unexpectedly love. You don´t know how and when did this happend, but it has deploved into a bond forever. Perhaps it´s because of friends, lovely atmosphere or experiences. 
Probably I won´t tell you anything new if I say, that Budapest never was my fave, but as you know this report changed forever this March. The other phrase I´ll mention is that since I´m back in Slovakia I´ve got that beautiful and nice nostalgic feeling in my hear every time. At the end of April we had an unplesent message and because of that we had to change our original summer plans (the beautiful Rome) because of certain issues. The second or third week of July was way to close and we didn´t had many choices. As plan B we decided to test my guiding talent and have a five-day rest in Budapest.
Returning somewhere, what you once called home (even if we had there only two weeks, these were really intense and because of this, this phrase is true) is always intresting. You have favorite places, cafes, restaurants, but overall everythig looks different. You don´t feel the same, you aren´t resident anymore, but in that certain moment you got back all your beautiful (in this case even the ugly ones are nice) memories, and all your hidden mysteries are coming back and you´ll remember everything at once. 
If you´d ask me now about my feelings after one unforgettable week in the "immortal" city my answer would be: I feel mixed up. You shouldn´t understand it in a negative way, but rather look at it in the same way as I do. I often say, that in life the most beautiful moments are bitter-sweet. Joy and happiness is mixed with certain amount of dissapointment and there are also sad moments. But how time passes everything will become later and that´s way I always say, that bitter-sweet is my favorite flavor. 
You get a good amount of information about my trip´s personal and emotional side, about the life of a resident last time in March, but I never showed you my favorite places. But now we will change this really qickly. Overall, now I won´t speak as a receptionist, but if you would like a professional giude kind of think pleas let me know and I´ll do one for you., but now I´ll talk only about my opinion. 

Citadel (Citadella) is definitely the most beautiful part of the whole city. The view is inimitable even if you see this during the day time, but if you´re looking for a really heavenly beautiful place to see wait until it gets darker outside and you´ll get something special. Don´t miss a walk in the lighted city through Elizabeth Bridge toward Váci Street. At this time you won´t find any shops open there, but you can get a nice romantic dinner or have a great drink. 


Vajdahunyad Castle (Vajdahunyadvár)- you´ve been lately thinking about were did we take tha photo, that I currently use by this design? Right here during an evening walk. You can find it behind Heroes Square (Hősök tere) in the middle of Városliget park. It´s a place, where you can relax for a moment from the city´s overcrowdedness. If you choice this as your destination you won´t regret it.


Since I decided to show you my top 3 tha last destination must be the Andrássy Avenue (Andrássy út), it´s actually a place the get nice designer pieces, but there is also something more. There is the beautiful Opera House and if you continue you walk this way you can easily get to the St. Stephan´s Basilik (Szent István Bazilika). It´s an another unique place without a million people with it´s own charm. 
How I already said and as you can see this isn´t a turistic guide, but a list of my own opinions. They´re locations and parts of the city, that somehow have a really special place in my heart. If you are somewhere around try and visit these places and you´ll may fall in love as me!LOOK OF THE  DAY:
jumpsuit - Zara
shoes-Deichmann
bag-Sinsay
earrings- Forever21 
blush pink top - Vero Moda

Komentáre

Obľúbené príspevky