The Woman Behind The Clothes


 Aj keď priradenie ľudí do určitých škatúľ je príliš starodávne a podľa môjho názoru aj neetické stále existuje. Žijeme v 21. storočí, v dobe, keď každý môže byť čím chce, robíme to, čo nám páči, ale určité zlozvyky to naše okolie nestráca ani počas procesu modernizácie. 
Som viac než pekná tvár a bábika, ktorú máte možnosť vidieť cez mojich šiat. 

Ak ma náhodou stretnete niekde na ulici tak väčšinou vidíte ženu s make upom, bezchybným outfitom a podľa mojej nálady vážnym alebo usmiatym výrazom. Keď súdite podľa vzhľadu (bez toho, aby ste so mnou hovorili aspoň chvíľku) budete povedať, že som flegmatička, koho nič nezaujíma okrem seba, zaoberá len s outfitom, vlasmi, nechtami a módou, jej životným cieľom je pravdepodobne nájsť niekoho, kto potom dokonca jej života ju podporujem peniažkami, je neempatická a sebecká. Prečo to všetko viem dať dokopy tak krásne? Lebo s tými odsúdeniami stretávam denne a niektoré ľudia mi to povedali až do oka, keď ma spoznali skutočne. Koniec tých rozhovorov však vždy bolo také isté: " Si úplne iná, nikdy v živote nemyslel/a by som, že si taká, aká si v skutočnosti, že si viac než to, čo vidíme....". 

No a aká som naozaj? 
Kúsok z toho ukázajú aj dnešné fotky. Ako každý aj ja mám občas dni, kedy sa mi nič nechce, ani obliekať, ani sa namaľovať a je to tak v poriadku. V skutočnosti som príliš jednoduchá a skromná. Nosenie jeanovej sukni a trička s motívom bulldoga (áno, vidíte dobre bulldog ako ten typ psa), nenamaľovaná tvár a len učesané vlasy ma nedegradujú. Chodím von aj takto. Vo voľnom čase najradšej odrelaxujem z tých všetkých povinností, ktoré mám ( a verte mi z tých mám nekonečne veľa, ale ani jednu neľutujem a to všetko budem robiť naraz, kým to milujem a napĺňa ma), čítam nejakú knihu, pozerám nový diel obľúbeného seriálu, stretávam s kamarátkami, varím či pečiem. Áno, som typ, ktorá nebojí zašpiniť svoje ruky, a čo bude aj o to väčšie prekvapenie pre Vás je to, že rada strávim môj čas v kuchyni. Nejaká dobrá hudba v pozadí a som ochotná stratiť zmysel pre čas a experimentujem tak hodiny.
Byť v kruhu mojich blízkych má svoje čaro práve preto, lebo okrem okolnosti ma nevnímajú inak. Nepoviem, že nehovoríme o mojom "novom, dospelom, pracovnom" živote, ale nikdy nevnímali ma inak. Som tá istá dcéra, vnučka, sesternica, neter, príbuzná, kamarátka, ktorá som od detstva, od tých čias, keď existovala len Dóra Tilajcsíková a Doreen ešte ani myšlienkou nebola. Občas (hlavne, keď mám z toho veľa) je dobré vrátiť do toho starého a bezpečného prostredia, ale koniec koncom všetkého ma začne chýbať život, ktorý práve žijem, lebo to som ja skutočne, moja nová a dospelá ja. Chvála ním ostanem na zemi. Možno, že kruh "mojich ľudí" je príliš úzky, ale o to viac ich vážim.
Čo sa týka života a budúcnosti mám príliš veľké sny. Do určitej miery som feministka a potrebujem slobodu. Chcem mať v ruke šancu na zmenu, chcem byť nezávislá a robiť to, čo chcem, čo milujem a čo ma napĺňa. Som intelektuálna typ, ktorá potrebuje nové výzvy, neznášam keď nudím a stále neustále pracujem na tom, aby som rozvíjala aj v profesionálnom, aj v personálnom smere. 
Zaujíma ma móda a hrá veľkú rolu v mojom živote, ale trendy nie sú hlavným motívom pre mňa. Ak ma sledujete dlhšie viete, že nie som maniačka na najnovšie trendy, podľa mňa štýl je oveľa dôležitejší. Prečo? Štýl skutočne ukáže kým sme, lebo keď stále neustále nosíme len tie najnovšie trendy spadneme do kolotoča a pomaly, ale isto stratíme sama seba. Štýl je spôsob na to, aby ste povedali sveta čo chcete a aby ste ukázali kým ste, bez toho, aby ste otvorili Vaše ústa. Pri tom pre mňa najvhodnejší spôsob na sebavyjadrovanie je písanie. Je to metóda, ktorá ma vypne, je lepšie než hocijaký liek, na bolesti srdca je efektívnejší než hocijaká čokoláda a nemusíte báť ani od nevyžiadaných extra kíl. 
Ak mi neveríte, tak vyskúšajte to VY sami, určite Vám pomôže ☺

♥♥♥

Even if the putting people into certain boxes kind of thing is too old, and in my opinion unethical still exists. 
We live in 21st century, at a time, when everyone can be anything, what they want, we can do, what we like, but some bad habbits our surrounding isn´t able to lose even during the modernization process. 
I´m more than a pretty face and a doll. that you can see through my dresses.

If you accidentally meet me somewhere in the street you usually see a woman with make up, flawless outfit and by my mood with a serious or happy face. If you judge by the appearance (without talking to me at least for a moment) you´ll say, that I´m phlegm, who only intrests only about herself, she only cares about her outfit, hair and nails. her life goal is probably to find someone, who will support her with money ´till the end of her life, she hasn´t got any emotions and she´s selfish. Why can I put all this things together so easily? Because with this convictions I meet daily and some people have even told me this into my eyes, when they got to know me. The end of these conversations, however, was always the same: " You´re totally different, I´d never thought that you´re like this in real life, that you´re more than we can see...".


 Well, what kind of person am I really?
Today´s photos are able to show you a little sneak peek about the "true me". Like everybody else, I also have days, when I don´t want to get dressed or do my make up and it´s okay. In real life I´m really simply and modest. Wearing a jean skirt and a t-shirt with a bulldog on it (yeah, there is no problem with your reading skills, bulldog like that kind of dog), face without make up, not styled hair don´t degrade me. I´m able to go out like this. 
In my free time I prefer to relax from all the duties I have (and believe me I have infinitely much, but I don´t regret any of them and I´ll do them ´till I love this whole thing), I read a great book, watch the brand new episode from my favorite series, meet with my friends, cook or bake. Yeah, I´m that kind of type, who is not afraid to make her hand "dirty" and I´ll give you an even bigger surprise: I love to spend my time in the kitchen. A great playlist in the background and I´m able to lose my time sense and experiment there even for long hours. 
Being in the circle of my beloved ones has it´s own charm specially, because apart from the circumstances they do not see me otherwise. I won´t say, that we do not talk about my"new,adult, working" life, but they never felt otherwise. I´m still the same daughter, granddaughter, cousin, relative or friend I´ve been since my childhood, since the time I was only Dóra Tilajcsíková and the concept of Doreen didn´t even existed. Sometimes (specially when there is too many things coming on around me) it´s good to return to that old and safe environment, but at the end of the day, I miss my new and adult kind of life, that I´m living currently. Thanks to these people I´m staying on the Eart with two legs. Perhaps the circle of "my people" is pretty small, but thanks to this I appereciate them more. 
As for my life and for my future I have too big dreams. ´Till a certain level I´m feminist and I need freedom. I need to have the chance for changing in my own hand, I want to independent and be able to do what I want, what I love and what gives me a lot of energy. I´m an intellectual kind of person, who always needs new challenges, I have when I´m bored and I´m constantly working on developing myself both professionally and personally. 
I love fashion and it also has a really important role in my life, but trends aren´t the main motives for me. If you follow me since my earlier years you know, that I´m not a maniac for the latest trends. Why? Our style is the one, that truly shows who we are, because when we´re always wearing only the newest trends we easily can end up in a carousel, where we´ll lose ourselves. Style is a way to say who you are without having to speak. Expect this for me the best thing to self-expression for me is wrighting. It´s a method, that that shuts you off, is better than any medicine, for broken heart is more effective than any kind of chocolate, and you don´t even have to worry about the extra kilos. 
If you don´t believe me try it yourself, it will help you, I´m sure ☺

Big thanks for the lovely photos to my cousine Fanni !

LOOK OF THE DAY:
top- Gate
skirt- Pull&Bear
shoes- Deichmann
earrings- Claire´s

Komentáre

Obľúbené príspevky